Curriculum Vitae

Martin Hildebrand is werkzaam als forensisch psychologisch onderzoeker, trainer en consultant. Hij studeerde Gezondheidswetenschappen (afstudeerrichting geestelijke gezondheidkunde) en Rechten (specialisaties straf- en strafprocesrecht en gezondheidsrecht) aan de Universiteit Maastricht. Tijdens zijn studies werkte hij als research-assistent bij de geacademiseerde sectie gedragstherapie van de afdeling psychotherapie van de RIAGG Maastricht (1991-1993).

In 1994 begon hij als assistent-in-opleiding, verbonden aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid Leiden en gedetacheerd bij het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR). In 1995 nam hij ontslag, pakte zijn fiets en vertrok naar Australië en vervolgens naar Nieuw-Zeeland.

Van 1996 tot 2004 was hij verbonden aan de Dr. Henri van der Hoeven Kliniek, een forensisch psychiatrisch centrum in Utrecht, eerst als assistent-onderzoeker, later als wetenschappelijk onderzoeker/diagnosticus. Zijn belangrijkste werkzaamheden betroffen onderzoek naar de diagnose psychopathie onder tbs-patiënten. Hij promoveerde in 2004 aan de Universiteit van Amsterdam (Proefschrift: Psychopathy in the treatment of forensic psychiatric patients: Assessment, prevalence, predictive validity, and clinical implications ). Voor zijn proefschrift ontving hij een onderscheiding van de American Psychology - Law Society.

In de periode 2004-2005 werkte dr.mr. Hildebrand als zelfstandig onderzoeker/consultant; hij was onder meer projectleider -- in opdracht van het Expertisecentrum Forensische Psychiatrie -- van enkele multicenter studies naar de waarde van gestructureerde risicotaxatie-instrumenten voor het voorspellen van delict gedrag (recidive) door voormalig tbs-gestelden .

Van 2005 tot 2007 was hij werkzaam als onderzoeksmanager van het Expertisecentrum Forensische Psychiatrie. In die functie was hij onder meer inhoudelijk verantwoordelijk voor de studie -- uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Justitie in het kader van het parlementaire onderzoek naar het functioneren van het tbs-stelsel -- naar de vraag welke inzichten de analyse van (het aantal en de aard van) onttrekkingen, ontvluchtingen en incidenten tijdens een onttrekking of ontvluchting en (ernstige) recidive, in de periode 2000-2005, oplevert .

Vanaf 2007 is dr.mr. Hildebrand (wederom) werkzaam als zelfstandig forensisch psychologisch onderzoeker, trainer en consultant. Hij geeft workshops en trainingen op het gebied van gestructureerde risicotaxatie van (onder andere) het risico van kindermishandeling, relationeel geweld en algemeen gewelddadig gedrag. Hij verzorgt deze workshops voor professionals (gedragsdeskundigen, psychiaters, vertrouwensartsen, maatschappelijke werkers, beleidsmedewerkers, openbaar ministerie, rechterlijke macht etc.) met uiteenlopende achtergronden, met verschillen in kennisniveau en ervaring, en met uiteenlopende doelen en verwachtingen. Ook traint hij professionals in het gebruik van de Hare Psychopathie Checklist-Revised (PCL-R) en de Hare Psychopathie Checklist: Jeugdversie.

Maar hij doet meer dan dat. Naast het trainen van professionals in het gebruik van gestructureerde risicotaxatie-instrumenten adviseert hij organisaties (bijvoorbeeld Bureaus Jeugdzorg, AMK’s, Stichting Reclassering Nederland) met betrekking tot de wijze waarop zij het beste gestructureerde risicotaxatie in hun organisatie kunnen implementeren: best practice in een pragmatisch kader.

Dr.mr. Hildebrand houdt zich ook intensief bezig met instrumentontwikkeling. Zo ontwikkelde hij in opdracht van –en in samenwerking met- Reclassering Nederland een nieuwe versie van de Recidive Inschattings Schalen (RISc), het algemene diagnose en risicotaxatie instrument voor de reclassering en het gevangeniswezen, waarmee reclasseringswerkers op gestructureerde wijze het recidiverisico van hun cliënten trachten in te schatten, met daaraan gekoppeld een advies over eventuele noodzakelijke interventies voor de betreffende cliënt gericht op het verminderen van de risico’s (Hildebrand & Reclassering Nederland, 2014).